Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap QRS Healthcare BVBA gevestigd te Westmalle, aan de Zoerselbaan 1A.

1. Toepasselijke voorwaarden:

a) Onder QRS wordt verstaan QRS Healthcare BVBA

b) Op alle aanbiedingen, overeenkomsten inzake het leveren van goederen en het verrichten van diensten waaronder

begrepen de installatie of bedrijfstelling van geleverde goederen, en de uitvoering daarvan zijn deze algemene voorwaarden

uitdrukkelijk van toepassing. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen;

c) Onder cliënt wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met QRS een overeenkomst heeft

afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),

rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;

d) De door cliënt gehanteerde algemene voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige

voorwaarden. In het laatste geval hebben de voorwaarden van QRS te allen tijde voorrang, zelfs indien anderszins voorrang

bedongen is.

2. Offerte; totstandkoming overeenkomst:

a) Tenzij de offerte uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt, is een offerte van QRS geheel vrijblijvend en komt een QRS

bindende overeenkomst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging harerzijds van een order of orderbevestiging van cliënt.

De bij een offerte behorende afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichtsopgaven e.d. gelden als een benadering tenzij QRS

uitdrukkelijk heeft verklaard dat deze als een exacte opgave zijn te beschouwen;

b) QRS kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes

of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat;

c) Een samengestelde prijsopgave verplicht QRS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een

overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders;

d) de overeenkomst tussen QRS en cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst

anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;

e) Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan QRS aan geeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt

redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan QRS

worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan QRS zijn verstrekt,

heeft QRS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten

volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan

nadat cliënt de gegevens aan QRS ter beschikking heeft gesteld. QRS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan

ook, door QRS is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

f) Indien cliënt in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens QRS gehouden is, dan is

cliënt aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van QRS daardoor direct of indirect ontstaan.

3. Prijzen

a) Alle door QRS genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van

de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders

aangegeven. Deze worden afzonderlijk in rekening gebracht. De prijs voor de te leveren goederen geldt exclusief de te

verrichten diensten en is franco plaats van aflevering;

b) Ingeval van verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren is QRS gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te

verhogen; met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden

vermeld en dat cliënt het recht heeft de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging binnen 3 maanden na het

sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

:

4. Levering; afname:

a) De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst of, voor zover het volgende later

geschiedt, op de dag waarop een overeengekomen aanbetaling volledig is voldaan en voor de uitvoering van de overeenkomst

relevante door cliënt te verstrekken informatie is ontvangen.

b) Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen

of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient cliënt QRS derhalve schriftelijk

in gebreke te stellen. QRS dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de

overeenkomst;

c) QRS is tot het doen van deelleveringen bevoegd;

d) QRS is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te

factureren;

e) De leveringstermijn en de nadere termijn gelden in geval van niet deugdelijke levering niet als overschreden indien cliënt

niet binnen veertien kalenderdagen na de afgifte van de goederen of de uitvoering van de diensten gegronde bezwaren ten

aanzien van het geleverde of gepresteerde heeft gemaakt;

f) Cliënt is verplicht tot afname. Een tekortkoming, zoals het niet of niet ten volle beschikbaar zijn van toegezegde

documentatie, die het gebruik van het geleverde of gepresteerde niet ernstig belemmert, vormt geen grond voor een beroep

op termijnoverschrijding en evenmin voor weigering van afname of betaling. Een en ander laat het recht van cliënt op zo

spoedig mogelijke ongedaan making van de tekortkoming onverlet;

g) Levering geschiedt af bedrijf van QRS. Cliënt is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter

beschikking worden gesteld. Indien cliënt weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die

noodzakelijk zijn voor de levering, dan is QRS gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van cliënt. Het risico

van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de cliënt over op het moment waarop zaken aan de cliënt ter

beschikking staan;

h) Deze web-shop is bedoeld voor professionelen in de medische sector, wij verkopen geen steriele producten aan particulieren.

Verkoop aan particulieren van steriel medisch materiaal is verboden. De verkoop van medische hulpmiddelen is bepaald in

art. 10bis van het KB van 18/03/1999. De verkoop aan artsen en verpleegkundigen is eveneens vastgelegd in het MB

van 18/05/2005.                                                                                                                                                                                                                                                           

a) QRS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien cliënt de

verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst QRS ter

kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat cliënt de verplichtingen niet zal nakomen, indien cliënt bij

het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de

overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van cliënt niet langer

van QRS kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen;

b) Voorts is QRS bevoegd de overeenkomst te verbreken indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat

nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn

dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van QRS kan worden gevergd;

c) Indien de overeenkomst wordt verbroken, zijn de vorderingen van QRS op cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien QRS de

nakoming van de verplichting opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

d) Indien QRS tot opschorting of verbreking overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten

daardoor op enigerlei wijze ontstaan;

e) Indien de verbreking aan cliënt toerekenbaar is, is QRS gerechtigd tot vergoeding van de schade daaronder begrepen de

kosten, daardoor direct en indirect ontstaan;

f) Indien cliënt zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming de verbreking

rechtvaardigt, dan is QRS gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te verbreken, zonder enige

verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl cliënt, uit hoofde van

wanprestatie wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht;

g) Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door QRS , zal QRS in overleg met cliënt zorgdragen voor overdracht

van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht

van de werkzaamheden voor QRS extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan cliënt in rekening gebracht. Cliënt

is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij QRS anders aangeeft;

h) In geval van vereffening, van (de aanvraag) van gerechtelijke reorganisatie of faillissement, van beslaglegging – indien en

voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van cliënt, van collectieve schuldenregeling of een

andere omstandigheid waardoor cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het QRS vrij om de

overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige

verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van QRS op cliënt zijn

in dat geval onmiddellijk opeisbaar;

i) Indien cliënt een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en

de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en

de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan cliënt in rekening worden gebracht

onverminderd het recht om volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst te vorderen.

5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst:

6. Betalingen:

a) Betalingen dienen uiterlijk binnen dertig kalenderdagen, of anders overeengekomen, na factuurdatum te geschieden;

b) Heeft QRS grond voor twijfel aan de nakoming van de betalingsverplichtingen door cliënt, zoals wanneer er aan zijn zijde

sprake is van gerechtelijke reorganisatie, faillissement of een aanvraag daartoe, beslaglegging, stillegging of vereffening van

de onderneming, eerdere niet tijdige betaling e.d., dan kan QRS volledige en contante betaling vooraf of bij aflevering

verlangen;

c) De aan de betaling verbonden kosten komen voor rekening van cliënt;

d) Indien cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is

alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente

verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het

moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Vervallen niet betaalde rente draagt na een jaar eveneens

rente;

e) Indien cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten

ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15%

van het met inbegrip van voornoemde rente door cliënt verschuldigde bedrag met een minimum van een bedrag groot €250,-.

f) QRS heeft het recht de door cliënt gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,

vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. QRS kan,

zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien cliënt een andere volgorde voor de

toerekening van de betaling aanwijst. QRS kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de

opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan;

g) Cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan QRS verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een

factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7. Overgang van risico en eigendom

a) Het risico voor te leveren goederen gaat steeds en blijvend over op cliënt op het tijdstip van aankomst op de

overeengekomen plaats van aflevering;

b) De eigendom van geleverde zaken gaat pas op cliënt over nadat is voldaan aan de tegenprestatie voor door QRS aan de

cliënt krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve

van cliënt verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingen wegens tekortschieten in nakoming

van zodanige overeenkomsten;

c) Cliënt dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van

QRS veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop

willen vestigen of doen gelden, dan is cliënt verplicht om QRS daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht

cliënt zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffings- en

waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan QRS ter inzage te geven. Bij een

eventuele uitkering van de verzekering is QRS gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt cliënt zich er

jegens QRS bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht

(blijken) te zijn;

d) Voor het geval QRS zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft cliënt bij voorbaat

onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan QRS en door QRS aan te wijzen derden om al die plaatsen te

betreden waar de eigendommen van QRS zich bevinden en deze terug te nemen.

:

8. Niet toerekenbaar tekortschieten:

a) QRS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg

van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer

geldende opvattingen voor zijn rekening komt;

b) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie

wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop QRS geen invloed kan uitoefenen,

maar waardoor QRS niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van QRS of van derden

daaronder begrepen. QRS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere)

nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat QRS zijn verbintenis had moeten nakomen;

c) QRS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien

deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te verbreken, zonder

verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij;

d) Voor zoveel QRS ten tijde van het intreden van de overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels

gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte

zelfstandige waarde toekomt, is QRS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te

factureren. Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

9. Tekortkomingen in goederen en diensten

a) Cliënt is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking

worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort cliënt te onderzoeken of

kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die

partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering

schriftelijk aan QRS te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, maar in ieder geval uiterlijk

binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan QRS te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd

mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat QRS in staat is adequaat te reageren. Cliënt dient QRS in de

gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken;

b) Indien cliënt tijdig reclameert schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Cliënt blijft in dat geval ook gehouden tot

afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij QRS opdracht heeft gegeven;

c) Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt cliënt geen recht meer toe op herstel, vervanging of

schadeloosstelling;

d) Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal QRS de gebrekkige zaak

binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is,

schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door cliënt, ter keuze van QRS , vervangen of zorg dragen voor herstel

daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan cliënt voldoen. In geval van vervanging is cliënt gehouden om de

vervangen zaak aan QRS te retourneren en de eigendom daarover aan QRS te verschaffen, tenzij QRS anders aangeeft;

e) Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de

onderzoekskosten, aan de zijde van QRS daardoor gevallen, integraal voor rekening van cliënt;

f) In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, voor zover deze niet van openbare orde of van dwingend recht zijn,

bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens QRS en de door QRS bij de uitvoering van een

overeenkomst betrokken derden, een jaar;

g) Een overeenkomst kan wegens een tekortkoming slechts geheel of gedeeltelijk worden ontbonden voor zover handhaving

daarvan in redelijkheid niet van cliënt kan worden gevergd.

:

10. Aansprakelijkheid:

a) Indien QRS aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

b) QRS is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat QRS is uitgegaan van door of namens cliënt

verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

c) Voor schade die cliënt aantoonbaar wegens termijnoverschrijding door QRS lijdt, heeft cliënt per volle kalenderweek

vertraging recht op een schadevergoeding van 0,5% tot in totaal 5% van de prijs exclusief omzetbelasting van dat deel van de

overeenkomst dat niet tijdig is uitgevoerd;

d) Schade die niet als schade wegens termijnoverschrijding kan worden gevorderd, wordt vergoed tot in totaal het bedrag

van € 1.250.000,-;

e) QRS is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade;

f) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de

schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten

gemaakt om de gebrekkige prestatie van QRS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan QRS

toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. QRS is

nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, productieverlies, meerkosten van aankoop

elders, heropbouw van verloren gegane informatie, boetes, kortingen, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door

bedrijfsstagnatie;

g) Het recht op schadevergoeding vervalt, indien daarop niet binnen veertien dagen na de ontdekking van de schade

schriftelijk een beroep is gedaan. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking, indien deze later dan na twaalf maanden

na afgifte van het betreffende goed of de mededeling dat een dienst is verricht, aan het licht treedt;

h) De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of

grove schuld van QRS of zijn leidinggevende ondergeschikten;

i) Derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken en die tevens behoren tot het concern waarvan QRS deel

uitmaakt, kunnen tegen een eventuele vordering van cliënt in ieder geval dezelfde verweermiddelen aanvoeren als QRS op

grond van deze algemene voorwaarden kan aanvoeren;

j) Van QRS en genoemde derden kan tezamen geen hogere schadevergoeding verkregen worden dan maximaal van QRS

alleen verkregen kan worden.

11. Vrijwaring:

Cliënt vrijwaart QRS voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade

lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan QRS toerekenbaar is. Indien QRS uit dien hoofde door derden mocht

worden aangesproken, dan is cliënt gehouden QRS zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen

dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen,

dan is QRS , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van QRS en

derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van cliënt.

12. Diversen:

a) Op opdrachten van specifieke aard, zoals met betrekking tot montage, software, service e.d. kunnen naast deze

algemene voorwaarden specifieke voorwaarden van toepassing zijn. Indien QRS goederen levert of diensten verricht die

onder de US-Export Administration Act vallen, is cliënt verplicht de voor hem bestemde bepalingen in acht te nemen;

b) QRS behoudt zich alle rechten voor, waaronder die van intellectuele en industriële eigendom, met betrekking tot

informatie die zij in het kader van de totstandbrenging van een overeenkomst bijvoorbeeld in de vorm van tekeningen,

schema’s, ontwerpen of software aan cliënt verstrekt. De informatie mag door cliënt slechts binnen het kader van het tot

stand brengen en uitvoeren van de overeenkomst worden gebruikt. Komt geen overeenkomst tot stand dan zal cliënt op

eerste verzoek van QRS de informatiedragers en eventuele kopieën daarvan, inclusief de offerte, terstond aan QRS

overdragen;

c) QRS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere

intellectuele wet- en regelgeving;

d) Mist enige bepaling uit een overeenkomst rechtskracht, dan houden de overige bepalingen onverkort hun gelding, tenzij

het dan vasthouden aan de overeenkomst kennelijk onredelijk is.

13. Geschillen:

a) Op alle rechtsbetrekkingen waarbij QRS partij is, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een

verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken

partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten;

b) De rechter in de vestigingsplaats van QRS , de rechter te Antwerpen, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te

nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft QRS het recht het geschil voor te leggen aan de volgens

de wet bevoegde rechter;

c) Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in

onderling overleg te beslechten.

14. Vindplaats en wijziging voorwaarden:

a) De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

15. Partiële nietigheden:

De gebeurlijke nietigheid van één der bepaling van deze voorwaarden, laten de geldigheid van de overige bepalingen

onverlet.

Copyright © 2018 | QRS Healthcare BVBA | All rights reserved

Veilig betalen
U kunt bij ons op rekening kopen. Dus koop nu, en betaal pas achteraf.

Account
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Onthoud me
« Nieuwe klant?
« Wachtwoord vergeten?